ข้อมูลประวันติ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ประวัติ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๐ เป็นบุตรของนายแจ่ม กับนางเจือ ชมะนันทน์ สมรสกับคุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนปทุมคงคา จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จนสำเร็จการศึกษาในปี ๒๔๘๓ ในระหว่างรับราชการทหารได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบกแห่งสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยกองทัพบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๕

ในช่วงที่รับราชการทหาร พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เคยร่วมรบในสมรภูมิเกาหลีรุ่นแรกในตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบ ผลัดที่ ๓ สร้างเกียรติภูมิอย่างมากจนหน่วยใต้บังคับบัญชาได้ฉายาว่า “กองพันพยัคฆ์น้อย” ภายหลังกลับจากสงครามก็เข้าประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด เติบโตในสายเสนาธิการมาเป็นลำดับจนเป็นพลเอก และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดจนเกษียณอายุราชการ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ผลงานสำคัญในช่วงที่ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่งคือการปรับปรุงสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า รวมทั้ง พลเอก เกรียงศักดิ์ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพโซเวียตเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจทั้งสอง ทำให้ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานสำคัญๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายหน่วยงาน เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ปัจจุบันได้ยุติบทบาททางการเมืองแล้ว
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

สมัยที่ ๑
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔๐ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

สมัยที่ ๒
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔๑ : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๒๓

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: